1912. godine, u Francusku su upućeni prvi dobrovoljci na obuku u letenju, šest oficira i podoficira. Obuka je trajala četiri meseca.

U Francuskoj su, takođe, kupljeni i prvi avioni anri farman i blerio. U Srbiju su dopremljeni januara 1913. godine, a na Trupalskom polju kraj Niša napravljen je prvi aerodrom. Tada je formirana i Vazduhoplovna komanda u čijem sastavu su bile balonska četa, golubija stanica i aeroplanska eskadra.


Eskadra je učestvovala i u balkanskim ratovima. Protiv Turske u rejonu Skadra kao i protiv Bugarske. Interesantan događaj se desio tokom jednog izviđačkog leta na frontu Čupino brdo-Kriva Palanka-Kratovo, iznad Krive Palanke, narednik pilot Miodrag Tomić na avionu tipa blerio susreo se sa jednim bugarskim avionom istog tipa. Pošto avioni nisu bili naoružani, piloti su se mahanjem ruku pozdravili i nastavili let.

Prva borba jednog našeg aviona odigrala se avgusta naredne godine. 14. avgusta, za vreme izviđanja iznad Mišara, pilot austrougarskog aviona gađao je iz revolvera, sada već potporučnika, Tomića, srećom promašivši ga. Sledećeg dana, pilot Tomić se susreo sa austrougarskim avionom i gađao pilota iz revolvera. Nakon toga, potporučnik Tomić je na svoj blerio ugradio pešadijski mitraljez "Schwarzlose".e u rejonu Skadra kao i protiv Bugarske. Interesantan događaj se desio tokom jednog izviđačkog leta na frontu Čupino brdo-Kriva Palanka-Kratovo, iznad Krive Palanke, narednik pilot Miodrag Tomić na avionu tipa blerio susreo se sa jednim bugarskim avionom istog tipa. Pošto avioni nisu bili naoružani, piloti su se mahanjem ruku pozdravili i nastavili let.

Krajem 1914. nabavljeni su i avioni naoružani mitraljezom. Avioni tipa blerio-tandem XI. 
Prave borbe u vazduhu vodile su se nakon dolaska francuske eskadrile u Srbiju 1915. godine. 27. maja te godine postignuta je prva vazdušna pobeda iznad Smedereva obaranjem neprijateljskog izviđačkog aviona na visini oko 2500 metara, a 10. juna i druga pobeda iznad Borče. Dana 3. decembra 1916. godine u srpskom vazduhoplovstvu formirano je odeljenje od tri lovačka aviona tipa njepor. Komandant odeljenja je bio kapetan Branko Vukosavljević. Zadaci odeljenja su bili: obezbeđenje fronta 2. armije od dejstva neprijateljeve avijacije iz vazduha, izviđanje iz vazduha za potrebe armije u zoni njene odgovornosti i zaštita borbenih dejstava eskadrile naoružane avionima tipa farman 382. Piloti "njeporskog" odeljenja izvršili su više borbenih zadataka oborivši pri tom tri neprijateljeva aviona.

Davnog 3. aprila 1917. pilot Njeporskog odeljenja Avijatike srpske vojske potporučnik Miodrag Miletić sam je napao nemački dvomotorni bombarder koji su pratila dva lovca, i nakon što je ostao bez municije okrenuo se i vratio na Vertekop ne videvši šta se dešava sa njegovim protivnikom. Ubrzo je od osmatrača na zemlji stiglo obaveštenje da je nemački bombarder pao 100 metara iza neprijateljskih linija na Preslapu. UništeniAEGG.III je snimljen iz vazduha, a fotografija je sačuvana do današnjih dana. Sledećeg dana komanda 1. armije je, u cilju dizanja morala protivavioncima koji do tada nisu nikad ništa pogodili, odlučila da ovaj uspeh pripiše baš protivavionskoj artiljeriji. Tako je potporučnik Miletić, koji je prethodnog dana sa kapetanom Vukosavljevićem oborio bugarski Albatros C.III ostao uskraćen za svoju drugu vazdušnu pobedu. 7. avgusta sledeće godine u to vreme poručnik Miletić zabeležio je drugu zvaničnu vazdušnu pobedu iznad Dobrog Polja.

I na tome je ostalo. U srpskim dokumentima i posleratnoj literaturi ostalo je zabeleženo da je Miodrag Miletić sa dve pobede bio najuspešniji srpski pilot-lovac na Solunkom frontu. Međutim, sve vreme se previđalo da je Avijatika srpske vojske bila deo savezničke vojske istoka pod komandom francuskih oficira i da su evaluacije, procene i odluke tome ko je šta postigao na borbenim zadacima donosili francuzi a nikako komanda 1. armije. Tako u Operativnom biltenu br.128 od 4. aprila 1917. godine piše nešto drugo: da je 3. aprila poručnik (greška, bio je potporučnik) Miletić oborio neprijateljski dvomotorac koji se srušio iza linija. Isti dokument spominje i Miletićevu i Vukosavljevićevu pobedu od prethodnog dana (i tu je greškom navedeno da je Vukosavljević bio osmatrač u Miletićevom avionu dok su u stvari obojica letela na jednosedim Njeporima XXI). Original dokumenta nalazi se u arhivu SHAA - "Service Historique de la Armee de la Air" u Chateau de Vincennes kod Pariza.